PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – PPK

PPK to dobrowolny program, który ma służyć do zgromadzenia środków na zaspokojenie potrzeba finansowych po ukończeniu 60 roku życia. Prognozy dla systemu emerytalnego w Polsce wskazują, że osoby, które przejdą na emeryturę w przyszłości będą otrzymywać z ZUS środki na zaspokojenie około 25% – 30% potrzeb. Pisałem o tym we wpisie o emeryturach https://www.kredytporady.pl/emerytura-jak-to-bedzie-w-przyszlosci/

Pracownicze plany kapitałowe mają tą lukę uzupełnić.

Decyzją pracownika jest czy chce uczestniczyć w programie i jeśli nie chce to powinien złożyć rezygnacje ponieważ z automatu jest zapisany do PPK.

Moment przystąpienia do pracowniczych planów kapitałowych jest uzależniony od liczby zatrudnionych pracowników w danej firmy, w której pracuje pracownik:

Od 1 lipca 2019 planem oszczędzania były objęte firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

Od 1 stycznia 2020 dołączą firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników

Od 1 lipca 2020  kolejna grupa firm zatrudniająca od 19 do 49 pracowników

Od 1 stycznia 2021 wszyscy pracodawcy zatrudniający chociaż jednego pracownika oraz jednostki organizacyjne wchodzące w skład sektora finansów publicznych.

Na konto PPK będą dokonywane wpłaty z trzech źródeł od kwoty wynagrodzenia brutto:

  1. PRACOWNIKA

Wpłata podstawowa z podstawy wynagrodzenia to 2 % i dodatkowa może wynieść do 2%.

Przy wynagrodzeniu na poziomie niższym niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r to 3120 zł mogą zadeklarować dokonywanie wpłat podstawowych w wysokości niższej niż 2% wynagrodzenia. Nie może to być mniej niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

  1. PRACODAWCY

Wpłata podstawowa po stronie pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia, a wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia.

  1. SKARB PAŃSTWA

Powitalna wpłata jednorazowa na rzecz uczestnika to 250 zł. Roczne dopłaty wynoszące 240 zł.

To pracodawca wybiera instytucje finansową z którą zawrze umowę o prowadzenie kont PPK dla swoich pracowników – jeśli pracownik chce być w planie PPK to nic nie musi robić i z automatu jest zapiany.

Zgromadzone środki będą wpłacane do określonych instytucji finansowych typu: towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, zakład ubezpieczeń, pracownicze towarzystwo.

W zależności od wieku pracownika podmiot zarządzający środkami będzie zmieniał strategię w której środki będą inwestowane. Poziom ryzyka będzie się zmniejszał im bliżej uczestnik będzie 60 roku życia – czyli końca gromadzenia środków. Ma to uchronić uczestnika przed większą utratą kapitału w końcowym okresie oszczędzania i wówczas może zabraknąć czasu na odrobienie strat.

Ustawowo zastały określone maksymalne koszty za zarządzanie funduszem i wynoszą 0,5% rocznie + 0,1% jeśli będzie osiągnięty wynik dodatni. Zarządzający może finansować tylko określone koszty związane z zarządzeniem fundusze, które zostały wyszczególnione w ustawie.

Środki gromadzone na PPK mają stanowić prywatną własność i podlegać dziedziczeniu.

W przyszłości można zrezygnować z uczestnictwa w planie.

Istnieje możliwość wypłaty środków w trakcie trwania planu przed osiągnięciem wieku 60 lat w określonych sytuacjach:

poważne zachorowanie uczestnika lub jego najbliższych – 25% zgromadzonych środków bez obowiązku zwrotu.

wkład własny na zaciągnięcie kredytu na zakup nieruchomości mieszkalnej, budowy lub rozbudowy domu, zakupu nieruchomości gruntowej. Wypłata dotyczy do 100% zgromadzonych środków. Wiek uczestnika nie może przekroczyć 45 lat. Otrzymane środki będzie trzeba zwrócić na konto PPK w ratach aby zachować dopłaty. Rozpoczęcie zwrotu musi nastąpić w przeciągu 5 lat do wypłaty i nie może trwać dłużej niż 15 lat od wypłaty.

zwrot środków w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. W tej wersji wypłacona kwota zostanie pomniejszona o: podatek od zysków kapitałowych, 30% wpłat pobranych od pracodawcy zostanie przeksięgowanych do ZUS, dopłaty otrzymane od Państwa.

Środki są wyłączone spod egzekucji komorniczej i administracyjnej z wyłączeniem roszczeń alimentacyjnych.

Po ukończeniu 60 roku życia środki można wypłacić i nie ma znaczenia czy pracownik dalej pracuje. Istniej także możliwość dalszej kontumacji wpłat po ukończeniu 60 roku życia i otrzymywania dalej dopłaty rocznej.

Wypłata może nastąpić poprzez wypłatę jednorazową lub wypłatę w ratach. Aby nie zapłacić podatku najkorzystniej jest wypłacić:

25% zgromadzonych środków wypłata jednorazowa

75% zgromadzonych środków w ratach przez 120 miesięcy.

Biorąc pod uwagę konstrukcję pracowniczych planów kapitałowych uważam, że warto skorzystać z tej formy oszczędzania. Przemawiają za tym dopłaty ze strony Skarbu Państwa i częściowe finansowanie składki przez pracodawcę – pensja wzrasta o minimum 1,5% brutto. Pracownik decyduje, czy chce zrezygnować z PPK i woli otrzymać całą pensje czy mieć potrącone 2%. Należy rozpatrywać indywidualnie daną sytuacje.

Blogowe nowości

- sprawdź, przeczytaj -

[adl-post-slider id=37]